งาน SET Investment at ตลาดหลักทรัพย์ฯ on July 7,2018