พิธีเปิด YFS 2018 at the Stock Exchange of Thailand on June 18, 2018

พิธีเปิด YFS 2018 at The Stock Exchange of Thailand on June 18, 2018