งานรับเสด็จฯ วัดประยุรวงศ์ 17 มีนาคม 2562

งานรับเสด็จพระเทพฯ วัดประยุรวงศาวาส ทรงเปิดอาคาร สิริภักดีธรรม